Özdeyişleri
Özdeyişleri

Ey Türk gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.
Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur!

"Tarih yazmak tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır.”

“Harp zorunlu ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça harp bir cinayettir.”

“Sınırsız bir özgürlük düşünülemez. Hakların en büyüğü olan hayat hakkı bile mutlak değildir.”

“Biz milletlerarası ilişkilerde karşılıklı emniyet ve saygıyı amaç edinen açık ve samimi politikanın en ateşli taraftarıyız.”

“Öğretmenler! Yeni nesli sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetinizin ve fedakarlığınızın derecesi ile orantılı olacaktır. Cumhuriyet, fikren, ilmen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli bekçiler ister.”

“Bilelim ki, sağladığımız başarı ulusun bütün güçlerinin birleşmesinden doğmuştur. Eğer aynı başarıları, zaferleri ge1ecekte de kazanmak istiyorsak, aynı temele dayanalım, aynı yolda yürüyelim.”

“Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve saygıdeğer unsurlarıdır.”

“Cumhuriyet düşünce özgürlüğünden yanadır. İçtenlikle ve meşru olmak şartıyla her düşünceye saygı duyarız.”

“Efendiler, tarih, mil1etlerin, yükselme ve alçalma nedenlerini ararken birçok siyasal, askeri ve sosyal nedenler bulmakta ve saymaktadırlar: Şüphe yok ki, bütün bu nedenler sosyal olaylar üzerinde etki yaparlar. Fakat bir milletin doğrudan doğruya hayatiyle, yükselişiyle, alçalışıyla ilişkili olan, milletin ekonomisidir. Tarihin ve tecrübelerin saptadığı bu gerçek bizim milli hayatımızda ve milli tarihimizde de tamamen belirir.”

“Türk gençleri, cesaretimizi pekiştiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli simgesi olacaksınız. Yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.”

“Bilirsiniz ki, iktisaden zayıf bir millet sefaletten kurtulamaz, kuvvetli bir medeniyete refah ve mutluluğa kavuşamaz, sosyal ve siyasi illetlerden yakasını kurtaramaz. Milletimizin kuvvetli seciyesi, sarsılmaz iradesi, ve ateşli milliyetçiliği ile iktisadi başarılarla da pekiştirilmelidir.”

 

Tüm Hakları Saklıdır, Silivri Özel Türam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi